lunes, 31 de diciembre de 2007

Manifest pel decreixement a la conca del Ter

La Plataforma d'Oposició als Transvasaments demana adhesions al seu manifest contra els incumpliments legals a la conca del Ter. Dimecres 2 de gener, de 10.30h a 18.30h estaran a la Rambla de Girona per fer-lo públic a tothom. Xarxa Empordà ja s'hi ha adherit. Si us hi voleu adherir podeu imprimir l'arxiu jpg que hem penjat aquí, signar-lo i enviar-lo a gendelter@telefonica.net

MANIFEST PEL DECREIXEMENT A LA CONCA DEL TER

La Plataforma d’Oposició als Transvasaments reunida el 15-12-07 a Girona decideix

recollir adhesions al manifest de protecció de la Conca del Ter seguint la Directiva
Marc Europea i els criteris de la Nova Cultura de l’Aigua.

Podeu enviar les adhesions a: gentdelter@telefonica.net o bé a l’Apartat de Correus
126-17257 –TORROELLA DE MONTGRÍ.
Les adhesions poden ser per associació, per grups polítics o personals.
MANIFEST PER A LA GESTIÓ ECOLÒGICA DE L’AIGUA I PEL DECREIXEMENT A
LA CONCA DEL TER.
Donades les últimes dificultats, sequera inclosa en gestionar l’aigua del Ter i la
precarietat en que es troba la pròpia conca els sotasignants demanem:
1) L’acompliment de la Llei del Ter del 15-5-59 que estableix el repartiment dels
cabals del Ter regulats amb els embassaments de Sau i Susqueda atorgant 8
m3/segon dels 20 m3/seg. teòrics del riu a Barcelona, sempre que es
garanteixin 3m3/seg. per el mínim ecològic del riu i pels cabals necessaris pels
regs del Ter i 1 m3/seg. per Girona i els Ajuntaments de la Costa Brava. Caldria
revisar les circumstàncies i responsabilitats del seu incompliment..
(Darrerament s’ha ampliat fins a 1,6 m3/seg. el cabal per Girona i Costa Brava.

2) L’acompliment de la Directiva 2003/4/CE del Parlament Eropeu i Consell 28
Gener 2003 relativa a l’accés públic a la informació Medi Ambiental a la
pràctica demanem tenir accés a tota la informació de l’ACA des de la Delegació
de Girona.
3) La creació d’una figura d’Autoritat Ambiental que limiti el creixement urbanístic
per sota de la capacitat de càrrega del territori i que s’apliquin els principis
d’una economia ecològica per decreixement.
4) La retirada del punt 5 de l’Art. 117 Aigua i Obres Hidràuliques de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. NO volem que el nou Estatut es converteixi en una
coartada per demanar els transvasament del Roine. VOLEM que es defensi el
cabal ecològic de conques i compleixi la Directiva Marc Europea.
5) Demanem a tots els Diputats gironins del Parlament de Catalunya que es
responsabilitzin per la gestió de la demanda de l’aigua i pel respecte als
ecosistemes hídrics (rius, fonts, pous, zones humides, aqüífers...) que són la
nostra veritable riquesa i futur. En el cas d’haver d’aplicar restriccions d’aigua
que demanin a Barcelona que sigui solidària amb els donadors d’aigua del Ter i
que assumeixi començar les restriccions des d’allà i del Maresme.
6) Demanem Moratòria en l’execució d’obra hidràulica major fins que s’hagi arribat
a una gran reflexió dels errors comesos els últims 50 anys i hi hagi una
perspectiva de gestió respectuosa amb nosaltres mateixos i envers el Medi.

GIRONA 15 desembre de 2007

Aquest Manifest serà entrat als Departaments de Medi Ambient I Habitatge,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Diputació de Girona, Diputació
de Barcelona i altres institucions.
La Generalitat participa en la planificació hidrològica dels recursos hídrics i dels
aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin provinents de
territoris de fora del Estat Espanyol, d’acord amb els mecanismes que estableix el títol
V, i participa en l’execució de la dita planificació en els termes la legislació estatal.

No hay comentarios: